Језичка интерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоу - Centre de Linguistique en Sorbonne Access content directly
Proceedings Year : 2018

Linguistic Interference of French on the Acquisition of Serbian at the Basic Level

Језичка интерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоу

Abstract

This study started from the current situation relating to the Serbian language in Île-de-France (Paris Region). We analysed the results of the research conducted by testing 150 students aged 8 to 14 years with different levels of proficiency in Serbian, who attend classes in supplementary schools of the Serbian language throughout the Paris Region. Statistical data obtained by testing show the degree of linguistic interference (language transfer) from French to Serbian in the observed group of respondents. Descriptive analysis of the test data show a high degree of replacement of Serbian words with their French alternatives, and their adaptation at the basic lexical level. Word transformations are both lexical and semantic in nature, with complete or partial alterations of the phonetic composition. The processing of the obtained data confirm some of the causes of the interference, therefore pointing out to methods and procedures that could be utilised to stop, or at least slow down the process of degradation and disappearance of the Serbian language in a Francophone environment.
У истраживању се пошло од актуелне језичке ситуације у српском језику у Париском региону. Разматрају се резултати истраживања које је спроведено поступком тестирања 150 ученика средњег и старијег узраста, од 8 до 14 година, различитог нивоа владања српским језиком, који наставу у Српској допунској школи похађају у Париском региону. Подаци добијени тестирањем приказују степен интерференције француског језика у српски у наведеној групи испитаника. Дескриптивна анализа података добијених тестирањем показује велики степен замене српских речи француским речима и њиховог прилагођавања на основном лексичком нивоу. Трансформације речи су лексичко-семантичке природе, са потпуним или делимичним изменама фонетског склопа. Добијени подаци потврђују неке од узрока интерференције, а самим тим и указује на методе и поступке којима би се могло утицати на заустављање или бар успоравање процеса деградације и нестајања српског језика у франкофоној средини.
Fichier principal
Vignette du fichier
Ucenje%20i%20nastava%204%202018%20za%20sajt.pdf (1.98 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
licence : Public Domain

Dates and versions

hal-04036677 , version 1 (03-05-2023)

Identifiers

  • HAL Id : hal-04036677 , version 1

Cite

Blazenka Trivuncic, Jelena Mihajlovic. Језичка интерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоу. 2018, 2466-2801. ⟨hal-04036677⟩
46 View
7 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More